Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

 ADMINISTRATIV ORGANISERING

 

 

Bokn kommune er administrativt organisert etter linje og stabsmodellen.

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar. Han har tett samarbeid med folkevalde og med tilsette. Rådmannen har administrativt ansvar for å iverksette dei vedtak som blir tatt av politikarane og utvikle Bokn kommune til ein berekraftig og framtidsretta organisasjon og eit godt service- og tenestetilbod til innbyggjerane i kommune. Bokn kommune er organisert med to kommunalsjefer.

Kommunalsjef administrasjon er rådmann sin stedfortreder og har rådmann sin mynde. Kommunalsjef administrasjon har linjeansvaret for følgjande  eining: Sentraladministrasjonen; Økonomi og Personal, Servicetorg og IKT.

Kommunalsjef tenester har linjeansvaret for ; Bokn skule, Barnehage, Kultur, Bibliotek, Pleie- og omsorg, Bu-og aktivitet og Helse-og forebygging.

Drifts- og eigedomssjef: Vaktmestertenester og veg, vatn og eigedom.

Rådmannen har det øverste ansvaret for kommunalsjef administrasjon, kommunalsjef tenester og Drifts-og eigedomssjef.

Einingsleiarane har sjølvstendig budsjettansvar og personalansvar for si eining.

I stabsfunksjonen ligg:  Samfunns- og utviklingssjef,(inkl. folkehelse)Næringsfond og Kommuneplan/Beredskap.

Rådmannen: Rådmann Jan Erik Nygaard

Teknisk: Drift- og vedlikehold: Kommunal veg, Kommunale bygninger, Grøntareal, Vann- og avløp.

Plan, Landbruk, Skogbruk, Byggesak, Miljøvern, Kart- og oppmåling er overført frå Tysvær kommune til Karmøy kommune 01.09.2017.Brannsjef er lokalisert i Haugaland Brann- og redning IKS. Nav er fra 14.11.2017 overført til Karmøy kommune.

IKT: Drift- og vedlikehald av kommunen sine elektroniske system, løysningar og utstyr.

Servicetorget: Informasjon/saksbehandling, Publikumsmottak, Sentralbord, Dokumentsenter, Politisk sekretariat, Arkivansvar for Bokn kommune sine arkiver, Valavvikling, Utleige av kommunale bygg, Bustøtte, infoskjerm og internett og Brukarstøtte til saksbehandlarar i sak/arkivsystemet WebSak Fokus.

Pleie-omsorg: Sjukeheim, Heimesjukepleie, Heimehjelp, Matombering og tryggleiksalarm.

Bu- og aktivitet: 

Kultur: Barne- og ungdomsarbeid, Idrett, Lag og organisasjonar, Kulturskulen, Musealt arbeid, Kulturvern, Kunstformidling, Kino, IKT- informasjon arbeid.

Helse: Helsetenester, Helsesenteret (lege, fysioterapi, ergoterapi, helsesøster, psykisk helse, jordmor).

Intekommunalt helsesamarbeid felles legevakt, krisesenter, øyeblikkelig helse/sengeplasser, mm. Kommunale bustadar Jordmortjenesten blir utført av Karmøy kommune.

Sosial: Skjenkeløyve, Ungdomsbustadar og Støttekontakt.

Skule- barnehage: Bokn barne- og ungdomsskule, Bokn Barnehage, SFO.

Frå 01.01.16 vart Barnevernstenesta og PPT i Bokn kommune  ført over frå Tysvær kommune til Karmøy kommune. Administrasjon og kontor er lagt til Karmøy og med det følgjer også ansvaret for arkivet. Papirarkiv blir avlevert til Bokn kommune til avtalte tider.

 

 

Laster...