Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

    

Kommunestyret er det øvste folkevalde organet i kommunen. I Bokn er fire politiske parti representerte i kommunestyret, som har 17 medlemmar. Kommunestyret treff vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna fylgjer av lov eller delegasjonsvedtak (Kommuneloven § 6). Kommunestyret har møte 4-6 gonger i året. 

Formannskapet består av 7 medlemmar frå kommunestyret, og utfører dei oppgåvene som er pålagde ved lov, og gjer vedtak i dei sakene kommunestyret har delegert/gitt formannskapet fullmakt til å avgjera.

Administrasjonsutvalet er kommunen sitt partssamansette utval etter kommunelova § 25.Utvalet består av 9 medlemmar der 7 av medlemma er frå formannskapet og 2 frå fagorganisasjonane. Utvalet er tillagt ansvar for overordna personal- og organisasjonssaker, og skal behandle fellessaker som gjeld forholdet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Forvaltningsstyret har 7 medlemmar valde for den kommunale valperioden  av kommunestyret. Utvalet arbeidar med sine respektive arbeidsområde innan den kommunale verksemda, og er mellom anna fast utval for plansaker etter plan- og bygningslova. Saker om dispensasjon frå kommuneplanen er delegert til forvaltningsstyret som planutval.

Kontrollutvalet skal føre det løpande tilsynet med forvaltinga i kommunen på vegne av kommunestyret. Her under å sjå til at kommunen har ei tilfredsstillande revisjonsordning. Kontrollutvalet skal mellom anna sjå til at årsrekneskapen vert revidert på ein tilfredsstillande måte, sjå til at kommunen årleg vert gjenstand for forvaltningsrevisjon og sjå til at det vert ført kontroll med kommunen sine eigarinteresser i selskap.

Seniorrådet/råd for eldre og funksjonhemma består av 5 medlemmar valde for den kommunale valperioden. Rådet er et rådgivende organ for kommunen. I henhold til loven skal rådet ha til behandling alle saker som omhandler levevilkårene til eldre i kommunen. I tillegg skal rådet behandle årsbudsjett og økonomiplan, kommuneplaner, tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren og saker rådet selv ønsker å behandle.

Laster...